Zprávy o činnosti

Setkání starostů a Správy CHKO Jeseníky k problematice rozvoje turistiky v CHKOJ

Starostové obcí na území CHKO Jeseníky byli seznámeni s koncepcí rozvoje cestovního ruchu v Jeseníkách. Poslechli si, jak vypadá tradiční architektura v oblasti, jaké stavební úpravy jsou vhodné a jaké ne. Byli seznámeni s novými naučnými stezkami a možnostmi turistiky na území CHKO Jeseníky.

Více

Vycházka po naučné stezce Údolím lapků z Drakova s přednáškou

Účastníci si prošli naučnou stezku Údolím lapků z Drakova, byli seznámeni s historií jejího vzniku a se zajímavostmi na trase formou výkladu u každého zastavení NS.

Více

Den Země v Andělské Hoře

Osvětová akce spojená s výsadbou stromků do aleje kolem cesty na Anenský vrch.

Aktiv dobrovolných strážců přírody CHKO Jeseníky

Setkání aktivu dobrovolných strážců se konalo v Hanušovicích a týkalo se vztahu cestovního ruchu a ochrany přírody. Dále se zabývalo organizací služeb a společných akcí v roce 2008.

Více

Seminář Přírodní hodnoty vázané na lesní prostředí a prvky soustavy Natura 2000 v CHKO Beskydy

Seminář byl určen pracovníkům LČR, s.p., hospodařícím v oblasti CHKO Beskydy. Přednášky se zabývaly vztahem lesního hospodaření a ochrany přírodních hodnot v CHKO Beskydy.

Více

Schůzka spolků, organizací a přátel Lesní slavnosti Lapků z Drakova 2008

Na schůzce byl projednán záměr k vydání tištěného průvodce k naučné stezce Údolím lapků z Drakova a příprava Lesní slavnosti Lapků z Drakova.

Více

Seminář Management horských smrčin – biotopu soustavy Natura 2000

Seminář byl určen pracovníkům LČR, s.p., hospodařícím v oblasti CHKO Jeseníky. Přednášky byly zaměřeny na problematiku pěstování horských smrčin.

Informační seminář Možnosti a limity hospodaření v Ptačí oblasti Jeseníky

Seminář byl uspořádán pro zemědělce hospodařící v oblastech s výskytem chřástala polního, pro kterého je v Jeseníkách vyhlášena Ptačí oblast.

Beseda pro veřejnost a zástupce obcí na Vrbensku s představitelem firmy EKO-KOM

Beseda byla zaměřena na problematiku třídění odpadu v mikroregionu Vrbenska.

Setkání pracovníků informačních center v oblasti CHKO a Správy CHKO Jeseníky

Setkání proběhlo za účelem zlepšení informovanosti o CHKO Jeseníky, možnostech cestovního ruchu a naučných stezkách.

Více