Informační a komunikační systém ochrany přírody

Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko (2010-2013)
V letošním roce byl pro období 2010-2013 zahájen projekt „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko“, jehož cílem je vytvoření účinného informačního systému v oblasti ochrany přírody a především zvýšení povědomí veřejnosti o soustavě Natura 2000 v Moravskoslezském kraji.


Projekt zajišťuje Moravskoslezský kraj a realizován je ve spolupráci s partnery, kterými jsou AOPK ČR, Lesy ČR, s.p., MŽP ČR, o.s. Hájenka, ČSOP Salamandr a ACTAEA.
Prostřednictvím realizace projektu by mělo dojít ke zlepšení komunikace a výměny informací mezi klíčovými subjekty veřejné správy na úseku ochrany přírody v regionu. Dále by mělo dojít k zajištění vstřícného a aktivního přístupu ze strany vlastníků, správců pozemků, samospráv i veřejnosti k implementaci soustavy Natura 2000, k optimalizaci péče o pozemky s pozitivním dopadem na ochranu ekosystémů a zlepšení vztahu i chování návštěvníků k chráněným územím.
Výstupem projektu bude řada publikací, filmový materiál, výstavy, lokální či regionální informační tabule k chráněným územím včetně evropsky významných lokalit, zpravodaje, brožury, informační letáky, naučné stezky, úpravy webových stránek a informačních portálů a v neposlední řadě budou podporována návštěvnická střediska.

Realizaci projektu v CHKO Jeseníky zajišťuje ACTAEA – společnost pro přírodu a krajinu společně se Správou CHKO Jeseníky. V rámci projektu budou pro CHKO Jeseníky vydány informační letáky o soustavě Natura 2000, brožury k vybraným EVL, publikace Vzácné a ohrožené rostliny Jeseníků a Zpravodaj CHKO Jeseníky.

Projekt je financován Moravskoslezským krajem s přispěním finančního nástroje Evropského společenství LIFE+.

INFORMAČNÍ CENTRUM NATURA 2000 JESENÍKY

OTEVŘENO PO-ČT 9:00-15:00 h
Telefon : +420 554 719 549
Adresa: Karlovice 134, 79323 Karlovice ve Slezsku
E-mail: actaea.karlovice@gmail.com
Web: www.natura2000jeseniky.estranky.cz