Nové produkty udržitelného cestovního ruchu v Jeseníkách

Cíl projektu: Vytvoření a rozvoj produktů udržitelného cestovního ruchu v Jeseníkách, které rozšíří nabídku volnočasových a vzdělávacích aktivit a budou zároveň odrážet potřeby ochrany přírody v oblasti chování návštěvníků a jejich vnímání přírody a krajiny, pochopení a přijetí určitých omezení vyplývajících ze začlenění území do CHKO.

Výstupy: Vytvořený interpretační plán s návazností na konkrétní akce a činnost NNO a organizací působících v oblasti CR, řada setkání a seminářů k interpretačnímu plánu, exkurze s průvodcem do přírody, webové stránky s nabídkou exkurzí, marketingový plán nabídky a prodeje exkurzí.

Výsledek: Zlepšení spolupráce orgánů OP, státní správy, NNO a dalších organizací, zlepšení v prosazování cílů plánu péče CHKO Jeseníky, propagace ochrany přírody, komunikace s veřejností.

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.