Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko (2010–2013) – shrnutí aktivit z roku 2012

V roce 2012 byly naplňovány aktivity projektu „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko“, jehož cílem je vytvoření účinného informačního systému v oblasti ochrany přírody a především zvýšení povědomí veřejnosti o soustavě Natura 2000 v Moravskoslezském kraji. Projekt realizuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s partnery, kterými jsou AOPK ČR, Lesy ČR, s.p., MŽP ČR, o.s. Hájenka, ČSOP Salamandr a ACTAEA.

Cílem projektu je zlepšení komunikace a výměna informací mezi klíčovými subjekty veřejné správy v ochraně přírody v regionu. Dále je cílem vstřícný přístup ze strany vlastníků, správců pozemků, samospráv i veřejnosti k implementaci soustavy Natura 2000, k optimalizaci péče o pozemky s pozitivním dopadem na ochranu ekosystémů a zlepšení vztahu i chování návštěvníků k chráněných územích.

Výstupem projektu je řada publikací, filmový materiál, výstavy, lokální či regionální informační tabule k chráněným územím, zpravodaje, brožury, informační letáky, naučné stezky, úpravy webových stránek a informačních portálů a v neposlední řadě jsou podporována návštěvnická střediska.

ACTAEA – společnost pro přírodu a krajinu zajišťuje realizaci projektu v CHKO Jeseníky společně se Správou CHKO Jeseníky. V rámci projektu vydáváme pro CHKO Jeseníky informační letáky o soustavě Natura 2000, brožury k vybraným EVL, publikaci Vzácné a ohrožené rostliny Jeseníků a Zpravodaj CHKO Jeseníky. Provozujeme informační centrum Natura 2000 Jeseníky v Karlovicích (www.natura2000jeseniky.cz).

V roce 2012 jsme v rámci projektu vydali leták Horské smrčiny a brožuru – průvodce po naučné stezce Velká kotlina. Proběhlo slavnostní otevření naučné stezky spojené s komentovanou procházkou po stezce.

Vyšla dvě čísla Zpravodaje CHKO Jeseník Campanula.

Se Spolkem Přátelé Vrbenska jsme spolupracovali na zpracování informačních panelů naučné stezky Rejvíz, která bude slavnostně otevřena v roce 2013.

Projekt je financován Moravskoslezským krajem s přispěním finančního nástroje Evropského společenství LIFE+.