Slavnostní otevření obnovené „Naučné stezky Bílá Opava“

V sobotu 28.5.2011 v 10.00 hodin byla v Karlově Studánce slavnostně otevřena Naučná stezka Bílá Opava, k vodopádům a pralesům. Jedna z nejznámějších naučných stezek na Severní Moravě byla obnovena společností pro přírodu a krajinu Actaea ve spolupráci se Správou CHKO Jeseníky. Slavnostní otevření stezky proběhlo na horním parkovišti u umělého vodopádu. Po úvodních slovech zástupců společnosti Actaea, Správy CHKO Jeseníky nebo Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a krátkém kulturním programu, si účastníci stezku prošli a prohlédli si nové informační panely a tištěného průvodce. Na závěr na ně čekalo malé překvapení v cíli na chatě Barborka v podobě lahodného moku od pivovaru Holba. Otevření stezky se zúčastnil hejtman Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslav Palas, zástupci obcí, Lesů ČR, Horské služby, Klubu českých turistů, aj.

Vedoucí Správy CHKO Jeseníky Ing. Jan Halfar ke stezce sdělil: „Na trase naučné stezky se na 13 panelech návštěvníci dozví mnoho zajímavých informací o přírodě i historii údolí Bílé Opavy. Stezka je dlouhá 6 km a prochází těsně kolem vodopádů. Náročnost je velká, musíte zdolat několik žebříků, mostků a přechodů prudkých svahů. Kromě vodopádů jsou hlavním tématem stezky přirozené horské smrčiny, které jsou v této části Hrubého Jeseníku mimořádně zajímavé. Na závěr pak projdeme horní hranicí lesa do světa horských luk. Stezka se nachází v NPR Praděd.“

Kateřina Kočí, předsedkyně sdružení Actaea dodala: „Jsme rádi, že jsme měli příležitost obnovovat tak pěknou NS, jakou je Bílá Opava. Doufáme, že návštěvníky nezklame podoba stezky ani informace. Na stezce se podíleli odborníci z našeho sdružení, ze Správy CHKO Jeseníky, z České geologické společnosti, z univerzit v Ostravě, Olomouci a Brně, z Lázní Karlova Studánka, Lesů ČR, Horské služby a další. Tímto bychom jim za práci a pomoc rádi poděkovali.“ Stezka byla obnovena v rámci projektu „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko“. Projekt je realizován s přispěním finančního nástroje Evropské unie LIFE+. Spolufinancováno Moravskoslezským krajem.

V rámci tohoto projektu byl v letošním roce vydán také informační leták Jesenické hole, Kousek Alp a Arktidy na Moravě, který pojednává o vzácném fenoménu subalpínského bezlesí v Hrubém Jeseníku. V roce 2012 bude vydán informační leták Horské smrčiny.

Pro informování veřejnosti o ochraně přírody je také vydáván Zpravodaj CHKO Jeseníky Campanula a provozováno informační centrum Natura 2000. Zde se může dozvědět více o soustavě chráněných území Natura 2000 prostřednictvím mailu, telefonu nebo osobní návštěvy. Do budoucna bude informační centrum také pořádat osvětové akce pro školy, exkurze do přírody, apod.

V roce 2012 se můžete také těšit na obnovenou Naučnou stezku Velká kotlina, která bude slavnostně otevřena na začátku sezony.