Zprávy o činnosti

Seminář Management horských smrčin – biotopu soustavy Natura 2000

Seminář byl určen pracovníkům LČR, s.p., hospodařícím v oblasti CHKO Jeseníky. Přednášky byly zaměřeny na problematiku pěstování horských smrčin.

Informační seminář Možnosti a limity hospodaření v Ptačí oblasti Jeseníky

Seminář byl uspořádán pro zemědělce hospodařící v oblastech s výskytem chřástala polního, pro kterého je v Jeseníkách vyhlášena Ptačí oblast.

Beseda pro veřejnost a zástupce obcí na Vrbensku s představitelem firmy EKO-KOM

Beseda byla zaměřena na problematiku třídění odpadu v mikroregionu Vrbenska.

Setkání pracovníků informačních center v oblasti CHKO a Správy CHKO Jeseníky

Setkání proběhlo za účelem zlepšení informovanosti o CHKO Jeseníky, možnostech cestovního ruchu a naučných stezkách.

Více

Veřejné projednání rozvoje obce Karlovice

Bylo uskutečněno setkání občanů Karlovic, zástupců místní samosprávy obce a zástupců NSZM k rozvoji obce Karlovice. Výsledkem je podkladový materiál sloužící pro další rozvoj obce.

Více

Den země v Karlovicích

V Základní škole v Karlovicích proběhla přednáška o stromech spojená s výsadbou stromků a úklidem na území obce.

Konference „Jeseníky v naději“

Konference se konala za účasti starostů obcí na území CHKO Jeseníky, zástupců kraje, Správy CHKO Jeseníky, nevládních organizací a subjektů působících v cestovním ruchu. Cílem bylo podpořit a podnítit spolupráci v oblasti cestovního ruchu a udržitelného rozvoje a vyzvat ke společnému postupu, který by vedl ke zlepšení celkového stavu přírody a krajiny a života obyvatel v Jeseníkách. Více

Rolovat nahoru