Projekt Vzdělávací centrum VÍCE Ve mlýně Karlovice

V rámci projektu bylo vybudováno Vzdělávací centrum VÍCE Ve mlýně Karlovice v budově bývalého strojního mlýna.

Vzdělávací centrum VÍCE Ve mlýně Karlovice je umístěno v budově bývalého strojního mlýna, jejíž rekonstrukce byla ukončena v roce 2021.

Nabízí zábavné vzdělávací programy a exkurze pro školy a dětské skupiny.

Pořádá výstavy a vzdělávací akce pro veřejnost.

Byly vybudovány 4 učebny, ve kterých probíhají výukové programy se zaměřením na přírodu a krajinu Jeseníků, vodu a ovzduší podle Vzdělávacího plánu vypracovaného pro roky 2021-2030. Výukové programy nabízí školám v regionu i školám v přírodě, ale také dětským skupinám a rodičům s dětmi. Centrum je přístupné pro obyvatele i návštěvníky regionu.

Projekt přispívá ke zlepšení infrastruktury v oblasti vzdělávání, zvyšuje jeho rozsah i kvalitu a podporuje vzdělanostní strukturu v zájmovém regionu s vazbou na současný i budoucí vývoj přírody a krajiny nejen v Jeseníkách. Je zaměřeno především na programy pro žáky základních a středních škol.

Vzdělávací centrum VÍCE Ve mlýně Karlovice žáky komplexně seznámí:

 – s prostředím a krajem, ve kterém žijí, s přírodními podmínkami, organismy a jejich životními podmínkami, s neživou přírodou, vztahy mezi organismy, lidskými vlivy a historií vlivu člověka na přírodu, s důsledky lidské činnosti, jak jim předcházet a jak eliminovat nepříznivé vlivy lidské činnosti, ochranou přírody a její důležitostí, historií osídlení regionu, stavbami a činností lidí v Jeseníkách (program Jeseníky všemi smysly, Z košíku babičky bylinkářky aneb Jesenické byliny, Rostliny a živočichové Jeseníků, Jak se žilo v Jeseníkách v minulém století, Jak se stavělo v Jeseníkách)

– s lesními ekosystémy, původními lesy na našem území, současnými lesy a podmínkami jejich vzniku, lesním prostředím a vlivy, které v lese působí, vlivy lidské činnosti na lesní ekosystémy, ohrožení lesních ekosystémů a jeho důsledky (program Zdravý les)

– s vodou a vodními zdroji v regionu, s koloběhem vody v přírodě, síla vody a využití vody v regionu v historii, se zdroji znečištění vody, nakládání s vodou, význam vody (program Voda je vzácný dar)

– s ovzduším, jeho kvalitou, co ji ovlivňuje, souvislosti mezi znečištěním ovzduší, lidskou činností a přírodními podmínkami – klimatické podmínky, tvare reliéfu a množství vegetace (program Za čistým podnebím aneb co vlastně dýcháme)

– změnami počasí, s měřením základních charakteristik počasí, meteorologií jako vědou (program Meteorologie)

– s angličtinou trochu jinak – aktivním zábavným zapojením anglického jazyka v přírodních vědách a v situacích, ve kterých se mohou s angličtinou setkat a používat v běžném životě (program Angličtina v přírodě)

Co už proběhlo?

Výstava Jeseníky všemi smysly v roce 2019 a 2020, řada přednášek a programů pro školy v provizorních podmínkách mlýna.

Co potřebujeme?

Finanční prostředky na rekonstrukci a vybavení centra máme zajištěné z dotačních prostředků EU (rekonstrukce vnitřních prostor, zateplení, vnitřní okna, vytápění, nábytek, technika a vybavení pro programy). Rekonstrukce bude probíhat v roce 2020 a na jaře 2021.

Fasáda není uznatelným náklad dotace, a tak finance na ni musíme ještě zajistit.

Know-how a lidský potenciál máme.

Mohlo by Vás zajímat: